CONCURS ALBATROS

REGULAMENT OFFICIAL CONCURS INSTAGRAM (GIVEAWAY)

 ALATURI DE NATIONALA ROMANIEI!

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI

 

Sect.1.1. Concursul este organizat de: Smart Electro Distribution cu sediul social in Bucurestu, sector 3, Blv. Basarabia Nr.256 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/7372/2006, cod unic de inregistrare (CUI) RO18643548, denumita in continuare "Organizator". Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este intocmit si va fi disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarui participant. Campania se desfasoara sub prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

 

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Sect.2.1. Concursul are loc exclusiv pe teritoriul României și poate participa orice persoană. Concursul începe la data de 17.06.2024, odată cu publicarea postării concursului pe profilul @albatros.romania și se încheie la data de 26.06.2024, la ora 17:00, ora României. Acesta se desfășoară exclusiv pe contul de Instagram @ albatros disponibil la adresa următoare: https://www.instagram.com/albatros.romania/

 

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei Instagram care deține un cont real pe platformă și care îndeplinește criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și rudele de până la gradul 2 ai reprezentaților companiei organizatoare și ai agențiilor cu care compania organizatoare colaborează.

 

SECȚIUNEA 4. PREMIUL CONCURSULUI

 

1 x COMBINA FRIGORIFICA ALBATROS CFXD343E - Valoarea premiului 1449 lei (tva inclus)

 

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 

Pentru a participa la concurs, utilizatorul trebuie sa:

 

 

SECȚIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

 

Sect. 6.1. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, ce va avea loc pe data de 27.06.2024.

 

Sect. 6.2. Câștigătorul va fi notificat prin menționarea în postarea concursului de pe contul @ albatros.romania de pe Instagram, unde, cu mențiunea unor eventuale restricții tehnice ale platformei, va fi etichetat pentru a primi notificarea că a fost menționat în postare. De asemenea, se vor face încercări de a intra în contact cu el prin intermediul mesageriei Instagram prin @ albatros.romania (https://www.instagram.com/albatros.romania/ ) pentru a mări șansele de răspuns.

 

Sect. 6.3 Pentru a verifica câștigătorul, acesta va trebui să trimită un e-mail cu datele sale personale la adresa de marketing@ albatros.ro Informațiile necesare includ: nume, prenume, vârstă, număr de telefon, orașul de rezidență, în vederea ulterioarei contactări de către reprezentanții Organizatorului.

 

Sect. 6.4. Câștigătorul are timp până pe 29 iunie, ora 9:00, ora României, să trimită datele personale în vederea verificării și stabilirii detaliilor privind premiul. Dacă câștigătorul nu poate fi confirmat până la data menționată mai sus, vom extrage un alt castigator.

 

Sect. 6.5.În circumstanțe independente de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

 

 

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

 

Sect.7.1. Organizatorul va acordă premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.

 

Sect.7.2. Organizatorul nu se va implică în niciun schimb de corespondență și nici nu se vor angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

 

Sect.7.3. Participantul înțelege și garantează că nu va poștă comentarii care:

 

 

Sect.7.4. Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării pe contul de Instagram @ albatros.romania sau pe contul de Instagram ale Organizatorului a unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și va despăgubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizării, unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte drepturi aparținând unor terțe părți.

 

Sect.7.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 

 

Sect.7.6. Toți Participanții la concurs recunosc și sunt de acord că Instagram nu va fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la concurs.

 

Sect.7.7. Prin participarea la concurs, în calitate de participant, ca urmare a încărcării unor mesaje text pe contul de Instagram @ albatros.romania, în legătură cu prezentul concurs, toți participanții acordă Organizatorului o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a vă limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial).

 

Sect.7.8. În măsură în care legea locală impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobări, autorizări, acorduri sau altele care trebuie obținute în scopurile unei asemenea licențieri, participanții se obligă să îndeplinească aceste proceduri, să obțină asemenea aprobări, autorizări, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.

 

Sect.7.9. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la acest concurs.

 

 

SECȚIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator în scopul desfășurării.

 

Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operatori de date, atât direct, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate de persoane împuternicite (entități care prelucrează date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) în sensul Regulamentului.

 

Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de către Organizatori câștigătorului premiului menționat în prezentul regulament de concurs

 

Sect.8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se menționează și în SECȚIUNEA 7).

 

Sect.8.5. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:

 

 

 

SECȚIUNEA 9. PERSOANELE VIZATE ȘI DREPTURILE ACESTORA

 

Sect.9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

 

Sect.9.2. Drepturile Participanților ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoană vizată de prezenta prelucrare beneficiază conform prevederilor legale aplicabile în materie de următoarele drepturi:

 

 

Sect.9.3. În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, persoană vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail marketing@albatros.ro sau prin Poștă la adresele Organizatorilor, menționate în SECȚIUNEA 1.

 

 

SECȚIUNEA 10. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Sect.10.1. Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 2 ani la dată finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor. Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 10 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.

 

 

SECȚIUNEA 11. CATEGORII DE DESTINATAR

 

Sect.11.1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorii pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex. laboratoare de analize medicale). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederilor legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.

 

 

SECȚIUNEA 12. PUBLICITATEA

 

Sect.12.1. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestora, precum și cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate în urmă filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerare sau cost din partea Organizatorilor.

 

Sect.12.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a câștigătorului/beneficiarului final al premiului că numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului de către Organizatori, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorului/beneficiarului final al premiului.

 

Sect.12.3. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului cedează cu titlu gratuit Organizatorilor dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de aceștia în timpul investigațiilor oferite ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea în posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizatori, pe teritoriul României, inclusiv prin internet.

 

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

 

Sect.13.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe. Legea aplicabilă este legea poloneză.

 

 

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

 

Sect.14.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competențe care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în această secțiune, Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștiință publică în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

 

 

SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

Sect.15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul albatros.ro precum și la sediile Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial.

Albatros - brand romanesc de electrocasnice cu o vechime de peste 18 ani pe piata
Produsele Albatros se remarca prin eficienta economica, tehnologii moderne si designuri elegante si ...
Suntem tot timpul alaturi de clientii nostri, avand service-uri partenere in toate judetele tarii
Aparate frigorifice
Masini de spalat
Hote
Aspiratoare
Cuptoare
Electrocasnice mici
Home confort
PREZENTARE BRAND
Cu o vechime de 18 de ani pe piata de electrocasnice din Romania, Albatros isi castiga pe zi ce trece un loc important in casele romanilor, oferindu-le produse practice, moderne, fiabile la un raport excelent calitate-pret
Ne adaptam rapid cerintelor pietei si tinem pasul cu tehnologia, dezvoltand incontinuu gama noastra de produse. In fiecare an lansam peste 15-20 produse noi, in prezent oferta noastra cuprinzand peste 180 de electrocasnice mari si mici.
SUPORT CLIENTI
SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
Blv. Basarabia, nr. 256, Complex Industrial
Faur, depozitul 97A
Bucuresti, Romania

Service produse
021/242.31.71
Copyright © 2024 Smart Electro-Distribution SRL. Toate drepturile rezervate.